lịch rạp

TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TPHCM
NHÀ HÁT THẾ GIỚI TRẺ

SƠ ĐỒ SÂN KHẤU QUAY 


LỊCH SỬ DỤNG SÂN KHẤU QUAY
 
 Tháng 12/2017

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
Tháng 11 Tháng 11 Tháng 11 Tháng 11
1
 
SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
2
 
SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
3
 
SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
4
 
Tập bài học kỳ
Lớp ĐD & DV
Lớp cô Yến Chi
5
 
bài học kỳ
Lớp ĐD & DV
Lớp cô Yến Chi
6
 
THI học kỳ
Lớp ĐD & DV
Lớp cô Yến Chi
7
 
 
SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
8
 
 
SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
9
 
 
SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
10
 
 
SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
11

Tập bài
TỐT NGHIÊP
ĐẠO DIỄN
 
Tập bài
TỐT NGHIÊP
ĐẠO DIỄN
13
Thi
TỐT NGHIÊP
ĐẠO DIỄN
14
 
 SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
15
 
 SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
16
 
 SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
17
 
 SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
18 
19
 
Tập bài
TỐT NGHIÊP
ĐẠO DIỄN
20
 
Tập bài
TỐT NGHIÊP
ĐẠO DIỄN
21
 
Thi
TỐT NGHIÊP
ĐẠO DIỄN
22
 
 
SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
23
 
 
SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
24
 
 
SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
 
Tập bài
TỐT NGHIÊP
ĐẠO DIỄN
 
Tập bài
TỐT NGHIÊP
ĐẠO DIỄN
 
THI
TỐT NGHIÊP
ĐẠO DIỄN
28
 
 
SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
29
 
 
SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
30
 
 
SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch
31
 
 
SÀI GÒN PHẲNG diễn kịch